ورود به چت روم
چت روم جوانان و نوجوانان ویژه دهه 70 و 80
ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

بسمه تعالی

 

مناسب برای دانشجویان دورع کارشناسی و داوطلبان آزمونهای حقوقی

 

وبسایت حقوقی جزوه دان

ارائه دهنده مقاله ,جزوه,کارتحقیقی

 

 


 

بخش اول: کلیات حقوق مدنی

ماده 12- مالی غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده 14- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن ها در صورتیکه در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است.

ماده 15- ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده16- مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده 17- حیوانات و اشیایی  که مالک آن را برای عمل زراعت  اختصاص داده باشد از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است  و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

ماده 18- حق انتفاع از اشیای غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله  از قبیل تقاضای خلع ید وامثال آن تابع اموال غیر منقول است.

ماده 19- اشیای که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون  اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

ماده 20-کلیه دیون  از قبیل قرض وثمن مبیع و مال الاجاره  عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم  در حکم منقول  است ولو اینکه  مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.

ماده 22- مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر وغیره که بر بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته داخل منقول است.

نکات مهم

v    در تقسیمات اموال: اموال را برحسبموضع استقرار، نوع انتفاع، نوع مالکیت و . تقسیم بندی می کنند.

v    اموال منقول و غیر منقول: ضابطه تشخیص اموال منقول و اموال غیر منقول در خرابی مال یا محل در صورت جدایی از محل استقرار است به این معنا که مال منقول با جا به جایی، به خود یا محل استقرار خود آسیب یا نقصی وارد نمی کند اما مال غیر منقول در صورت جابه جایی به خود یا محل خود خرابی وارد می کند.

 

ü     اقسام غیر منقول:

  • Ø     الف) غیر منقول ذاتی: مالی است که از اول و بالذات غیر منقول بوده مانند زمین.
  • Ø     ب) غیر منقول به واسطه ی عمل انسان: اموالی منقولی اند که بواسطه ی عمل انسان ملصق به محل می شوند مانند مصالح بنایی
  • Ø     ج) غیر منقول حکمی: ماده 17 ق.م. اموال منقولی که برای حمایت از کشاورزان و از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال، به حکم قانون غیر منقول تلقی می شوند.
  • Ø     د) غیر منقول تبعی: 1) حقوق غیر منقول← حقوقی که بر روی مال غیر منقول                                      واقع می شود.

                                2) دعاوی غیر منقول← هر دعوایی که ریشه در مال غیر                                      منقول دارد.

ü     حقوق و دعاوی نیز یا منقول هستند یا غیر منقول>> حقوق و دعاوی یا منقول حکمی  هستند یا غیر منقول تبعی و این دو نباید با یکدیگر اشتباه شوند.

ü     منقول حکمی: دیون و تعهد ها منقول اند حتی اگر مربوط به غیر منقول باشد مگر در مواردی که استثنا شده است.

ü     منقول حکمی و غیر منقول حکمی را نیز اشتباه نکنید. منقول حکمی حقوق و دعاوی مذکور است اما غیر منقول حکمی موضوع ماده 17 قانون مدنی است و منظور آلات و ادوات کشاورزی است که مالک آن آلات و ادوات و زمین یکی باشد و مالک آن آۀات و ادوات را در امر زراعت  بکار ببرد. پس با این سه شرط مال منقول را، غیر منقول حکمی می دانیم.

ü     حقوق عینی غیر منقول:

1)     حق مالکیت بر مال غیر منقول.

2)     حق انتفاع بر مال غیر منقول.

3)     حق وثیقه بر مال غیر منقول.

4)     حق ارتفاق.

5)     حق شفعه.

6)      حق تحجیر.

 

 

ü     حقوق دینی غیر منقول:

1)     تعهد به انتقال مال غیر منقول ( قولنامه)

2)     تعهد به تسلیم مال غیر منقول.

3)     تعهد به جبران خسارت وارده بر مال غیر منقول.

4)     تعهد به پرداخت اجرت المثل مال غیر منقول.

  • اجرت المسمی مال غیر منقول، حق منقول است اما اجرت المثل آن غیر منقول است.

ü     نظریه 3943/7 – 8/7/1359 ا. ح. ق : قطعات پیش ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان از مصالح ساختمانی بوده و به صراحت ماده 22 ق.م. از اموال منقول محسوب می شود.

v    در اموالی که مالک خاص ندارد.

ماده 24- هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده 26- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و فلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قور خانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده 27- اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند. مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین های که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

ماده 28- اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از  قبل او به مصارف فقرا می رسد.

نکات مهم

ü     مجهول المالک مالی است که قبلا در مالکیت شخص یا اشخاصی بوده و اعراض مالک از آن مسلم نیست یا عدم اعراض از آنها محقق می باشد ولی به جهتی از جهات مالک آن شناخته نمی شود.

ü     وفق ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی: اموال مجهول المالک، بلا صاحب (به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم له در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هرگونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.

ü     وجود دفترچه پس انداز بانک که حاوی نام و نشان صاحب آن است وجوه موجود در آن حساب را از عنوان مجهول المالک خارج می کند مگر اینکه فوت او محرز و بلا وارث بودنش مسلم شده باشد.

ü     انفال: جنگل ها و مراتع کشور جزء انفال بوده و از شمول مقررات قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه خارج است.

ü     تحجیر عمل حقوقی بوده و ایقاعی است یکطرفه و همچنین باعث ایجاد حق اولویت می شود. تحجیر زمانی موثر است که با قصد انشاء باشد.

ادامه دارد


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: منقول ,اموال ,ماده ,ü     ,     ,حقوق ,منقول حکمی ,     تعهد ,اموال منقول ,مجهول المالک ,صلاحیت محاکم
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

گرافیست شو سئو ارزان سایت https://keramatzade.com/ سطر هفتم مارکت فايل فروش لواز یوگا|مت یوگا اجر یوگا بند یوگا دومینو طرح آژانس هواپیمایی راز آسمان پایتخت سايت تخصصي sat2hd آسمون پرستاره